Visie
Leef met hoop

Missie
Die skep van ‘n veilige gedissiplineerde omgewing deur leerders suksesvol te begelei en toe te rus sodat kennis, lewensvaardighede en kernwaardes gevestig word wat sal lei tot ‘n gebalanseerde ontwikkeling om hoop vir die toekoms te skep.

Kernwaardes
Deur die toepassing van die 10/10-kernwaardes, kan Riebeeckranders se karakter gebou word  en waardes gevorm word. Ons kernwaardes is:

1. GELOOF vorm die basis van ons daaglikse bestaan en is die grondslag van alle besluite en optredes.
2. INTEGRITEIT is die vaandel waaronder alle handelinge uitgevoer word.
3. LOJALITEIT teenoor die skool, personeel en leerders moet sigbaar wees.
4. TROTS op die skool moet gekweek word deur die vestiging en beklemtoning van ‘n goeie waardesisteem, tradisies en simbole.
5. DEURSETTINGSVERMOë word ontwikkel deur die leerders en personeel te begelei tot hardwerkendheid en ‘n positiewe werksetiek.
6. RESPEK vir onsself, ander, die omgewing en skooleiendom.
7. BETROUBAARHEID in die uitvoer van alle take en opdragte.
8. PROFESSIONELE optrede deur alle partye wat die positiewe beeld van die skool sal uitlig.
9. DISSIPLINE vorm die hoeksteen van onderrig en karakterbou en moet op alle terreine toegepas word.
10. DANKBAARHEID vir al die geleenthede wat ons geniet, sodat ons die voorregte waaraan ons deel kan hê, kan waardeer en barmhartigheid teenoor die minderbevoorregtes kan toon.

EREKODE

CODE OF HONOUR
Ek beloof:
I Pledge:
Om die volste gebruik te maak van al die voorregte wat ons aangebied word om my geestelik, verstandelik en liggaamlik te sterk vir die stryd van die lewe;
To make full use of all the opportunities offered to me and to prepare myself intellectually, spiritually and physically for life’s challenges

Om my Christelike beginsels tot eer van God en tot eer van my geliefde Vaderland uit te leef;
To demonstrate my Christian principles to the glory of God and to the glory of my beloved country

Om my God elke dag te dank vir liggaamlike gesondheid en lewenskrag;
To thank God daily for health and vitality;

Om my ouers en onderwysers altyd te eerbiedig, onderdanig en gehoorsaam te wees;
To always be respectful, dutiful and obedient to my parents and teachers;

Om die goeie naam van my kerk, my skool en my ouerhuis, altyd in ere te hou;
To always honour the good name of my church, my school and my home;

Om altyd vriendelik, beleefd, blymoedig en minsaam op te tree teenoor alle mense onder alle omstandighede;
To always act kindly, politely, joyfully and lovingly to all people under all circumstances;

Om mekaar in liefde te respekteer en met agting te dra en te verdra deur die lewe;
To love and respect one another with devotion and tolerance;

Om alle eiendom van die skool en dié van ander mense te waardeer en te beskerm;
To value and treasure all property of the school and those of other people;

Om pligsgetrou alle opdragte uit te voer na die beste van my vermoë;
To complete all assignments to the best of my ability;

Met krag van Bo en geanker in geloof // aanvaar ek die erekode // en sal daarna streef // om hierdie beloftes getrou na te kom.
With strength from above and anchored in faith, // I accept the code of honour // and will strive // to fulfill these pledges with devotion.