Visie
Leef met hoop

Missie
Die skep van ‘n veilige gedissiplineerde omgewing deur leerders suksesvol te begelei en toe te rus sodat kennis, lewensvaardighede en kernwaardes gevestig word wat sal lei tot ‘n gebalanseerde ontwikkeling om hoop vir die toekoms te skep.

Kernwaardes
Deur die toepassing van die 10/10-kernwaardes, kan Riebeeckranders se karakter gebou en waardes gevorm word.

1. GELOOF vorm die basis van ons daaglikse bestaan en is die grondslag van alle besluite en optredes.
2. INTEGRITEIT is die vaandel waaronder alle handelinge uitgevoer word.
3. LOJALITEIT teenoor die skool, personeel en leerders moet sigbaar wees.
4. TROTS op die skool moet gekweek word deur die vestiging en beklemtoning van ‘n goeie waardesisteem, tradisies en simbole.
5. DEURSETTINGSVERMOë word ontwikkel deur die leerders en personeel te begelei tot hardwerkendheid en ‘n positiewe werksetiek.
6. RESPEK vir onsself, ander, die omgewing en skooleiendom.
7. BETROUBAARHEID in die uitvoer van alle take en opdragte.
8. PROFESSIONELE optrede deur alle partye wat die positiewe beeld van die skool sal uitlig.
9. DISSIPLINE vorm die hoeksteen van onderrig en karakterbou en moet op alle terreine toegepas word.
10. DANKBAARHEID vir al die geleenthede wat ons geniet, sodat ons die voorregte waaraan ons deel kan hê, kan waardeer en barmhartigheid teenoor die minderbevoorregtes kan toon.