Visie/Vision
Elke leerder word as waardevol geag en geïnspireerd deur ‘n innoverende opvoedingsisteem en leef met hoop.

Every learner feels valued and inspired in our innovative education system and live with hope.

Missie/Mission
Die skep van ‘n veilige gedissiplineerde omgewing deur leerders suksesvol te begelei en toe te rus sodat kennis, lewensvaardighede en kernwaardes gevestig word wat sal lei tot ‘n gebalanseerde ontwikkeling om hoop vir die toekoms te skep.

The establishment of a safe, disciplined environment to successfully empower learners so that knowledge, life skills and core values are shaped which will lead to balanced development and optimism for the future.

Kernwaardes/Core Values
Deur die toepassing van die 10/10-kernwaardes, kan Riebeeckranders se karakter gebou word en waardes gevorm word. Ons kernwaardes is:

Through the application of the 10/10 values, a Riebeeckrander’s character is built and values are established. Our core values are:

1. GELOOF vorm die basis van ons daaglikse bestaan en is die grondslag van alle besluite en optredes.
FAITH froms the basis of our daily existence and is the foundation of all decisions and actions.

2. INTEGRITEIT is die vaandel waaronder alle handelinge uitgevoer word.
INTEGRITY is the banner under which all actions are fulfilled.

3. LOJALITEIT teenoor die skool, personeel en leerders moet sigbaar wees.
LOYALTY must be displayed towards the school, all staff members and its learners.

4. TROTS op die skool moet gekweek word deur die vestiging en beklemtoning van ‘n goeie waardesisteem, tradisies en simbole.
PRIDE must be cultivated towards the school by the establishment and emphasis of a good system of values, traditions and symbols.

5. DEURSETTINGSVERMOЁ word ontwikkel deur die leerders en personeel te begelei tot hardwerkendheid en ‘n positiewe werksetiek.
PERSEVERANCE is developed by guiding learners and members of staff towards a laborious and positive work ethic.

6. RESPEK vir onsself, ander, die omgewing en skooleiendom.
RESPECT for ourselves, others, the environment and school property.

7. BETROUBAARHEID in die uitvoer van alle take en opdragte.
RELIABILITY in the implementation of all tasks and assignments.

8. PROFESSIONELE optrede deur alle partye wat die positiewe beeld van die skool sal uitlig.
PROFESSIONALISM from everyone involved that will display the positive image of the school.

9. DISSIPLINE vorm die hoeksteen van onderrig en karakterbou en moet op alle terreine toegepas word.
DISCIPLINE forms the cornerstone of teaching and character development which should be applied in all areas.

10. DANKBAARHEID vir al die geleenthede wat ons geniet, sodat ons die voorregte waaraan ons deel kan hê, kan waardeer en barmhartigheid teenoor die minderbevoorregtes kan toon.
GRATITUDE for all our opportunities so that we can appreciate all our privileges and be compassionate towards those who are disadvantaged.

Erekode/Code Of Honour
Ek beloof:
I Pledge:

Om die volste gebruik te maak van al die voorregte wat ons aangebied word om my geestelik, verstandelik en liggaamlik te sterk vir die stryd van die lewe;
To make full use of all the opportunities offered to me and to prepare myself intellectually, spiritually and physically for life’s challenges;

Om my Christelike beginsels tot eer van God en tot eer van my geliefde Vaderland uit te leef;
To demonstrate my Christian principles to the glory of God and to the glory of my beloved country;

Om my God elke dag te dank vir liggaamlike gesondheid en lewenskrag;
To thank God daily for health and vitality;

Om my ouers en onderwysers altyd te eerbiedig, onderdanig en gehoorsaam te wees;
To always be respectful, dutiful and obedient to my parents and teachers;

Om die goeie naam van my kerk, my skool en my ouerhuis, altyd in ere te hou;
To always honour the good name of my church, my school and my home;

Om altyd vriendelik, beleefd, blymoedig en minsaam op te tree teenoor alle mense onder alle omstandighede;
To always act kindly, politely, joyfully and lovingly to all people under all circumstances;

Om mekaar in liefde te respekteer en met agting te dra en te verdra deur die lewe;
To love and respect one another with devotion and tolerance;

Om alle eiendom van die skool en dié van ander mense te waardeer en te beskerm;
To value and treasure all property of the school and those of other people;

Om pligsgetrou alle opdragte uit te voer na die beste van my vermoë;
To complete all assignments to the best of my ability;

Met krag van Bo en geanker in geloof // aanvaar ek die erekode // en sal daarna streef // om hierdie beloftes getrou na te kom.

With strength from above and anchored in faith, // I accept the code of honour // and will strive // to fulfill these pledges with devotion.